Missie van Valorlub

Missie van Valorlub

Valorlub streeft ernaar om aan alle bepalingen, verplichtingen en doelstellingen die voortvloeien uit de milieubeleidsovereenkomsten (MBO’s) te voldoen. Ontdek hoe Valorlub de verwerking van gebruikte olie samen met de verschillende spelers op de markt organiseert.

Deze missie houdt onder meer in :

  • de sensibilisering van de gebruikers van smeeroliën en van de ophalers en verwerkers
  • het uitwerken en uitvoeren van een beheersplan dat de nodige acties bepaalt om de doelstellingen betreffende ophaling en verwerking te verwezenlijken
  • het opstellen van een preventieplan
  • de opvolging en de evaluatie van de bereikte resultaten
  • het rapporteren aan de gewestelijke overheden van de bekomen resultaten

Valorlub wil ook zoveel mogelijk aanvaardingsplichtigen laten deelnemen aan het Valorlub systeem en de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvaardingsplicht tot een minimum beperken.

Valorlub laat de vrije markt spelen. Het beheersorganisme werkt voor de ophaling en verwerking van gebruikte olie samen met de verschillende spelers op de markt, op voorwaarde dat deze voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies