Privacy en cookie policy

Deze website of applicatie (“Website”) is een initiatief van Valorlub, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE 0870.930.930 en met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 59A bus 8, 1780 Wemmel (“Valorlub” of “wij”). Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Valorlub treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft persoonsgegevens verzameld via de Website.

Valorlub streeft ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR”).

U verklaart kennis te hebben genomen van deze Privacy en Cookie Policy (“Policy”), en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door Valorlub. Valorlub zal dergelijke aanpassingen of wijzigingen duidelijk communiceren, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze Policy te consulteren.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Valorlub treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Valorlub maakt bovendien gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van Valorlub uw persoonsgegevens verwerken, en die de goede technische werking van de Website verzekeren.

Valorlub maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website:

 • Verwerkers die instaan voor het hosten of maken van de Website
 • Verwerkers die statistieken van de Website verzamelen en weergeven
 • Verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valorlub verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website aan te bieden. De gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt voor volgende doeleinden, en andere verenigbare doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij of zij acties kan verrichten op onze Website;
 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Het versturen van communicaties van commerciële of niet-commerciële aard;
 • Het informeren over de activiteiten en diensten van Valorlub;
 • Het controleren van aangiftes en het uitbetalen van vergoedingen indien van toepassing;
 • Het beheren van klanten, leveranciers en andere business partners;
 • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
 • Het opvolgen van klachten met betrekking tot de werking van onze Website;
 • Het uitvoeren van analyses en het opmaken van rapporten;
 • Het uitvoeren van audits ter controle van de relevante cijfers;
 • Het aankondigen van en het inschrijven voor evenementen;
 • Het bevorderen van onze samenwerking met u;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Website worden aangeboden.

Valorlub verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valorlub verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Website op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Valorlub door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Valorlub, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 7) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Valorlub verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens, voor zover op u van toepassing:

 • Identificatiegegevens: Naam, voornaam
 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer
 • Professionele gegevens: Functie, werkgever, ondernemingsnummer
 • Persoonlijke kenmerken: Geslacht, taal
 • Betalingsgegevens: Bankrekeningnummer
 • IP-adres, tijdstip van consultatie, vermoedelijke plaats van consultatie, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, business partners van Valorlub en met autoriteiten of overheid.

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden gezet, en ons toelaten om de Gebruiker of Bezoeker te herkennen en hen zodoende efficiënt gebruik te laten maken van de websitefuncties. Deze Website maakt enkel gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de communicatie of voor het aanleveren van een dienst waarom u uitdrukkelijk heeft verzocht, zoals technische cookies en cookies over de inhoud van de transactie (de taalkeuze, de inhoud van een formulier, etc.). Raadpleeg uw browser-instellingen als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst of om uw cookies te wissen.

Naam Categorie Party Type Aflooptijd
PHPSESSID Essentieel 1st Party Sessie
_accept_cookies Essentieel 1st Party 1 maand
lang Functioneel 1st Party 1 maand
devicePixelRatio Functioneel 1st Party Sessie
_ga Statisch 3rd Party 2 jaar
_gat Statisch 3rd Party 1 dag
_gid Statisch 3rd Party 1 dag
collect Statisch 3rd Party Sessie
_gcl_au Marketing 3rd Party 3 maand
IDE Marketing 3rd Party 1 jaar
test_cookie Marketing 3rd Party 1 dag
__Secure-3PAPISID Marketing 3rd Party 2 jaar
__Secure-3PSID Marketing 3rd Party 2 jaar
__Secure-APISID Marketing 3rd Party 6 maand
__Secure-HSID Marketing 3rd Party 6 maand
__Secure-SSID Marketing 3rd Party 6 maand
APISID Marketing 3rd Party 2 jaar
HSID Marketing 3rd Party 2 jaar
LOGIN_INFO Marketing 3rd Party 2 jaar
SAPISID Marketing 3rd Party 2 jaar
SIDCC Marketing 3rd Party 1 jaar
SID Marketing 3rd Party 2 jaar
SSID Marketing 3rd Party 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing 3rd Party 6 maand
YSC Marketing 3rd Party Sessie

 

8. Wat zijn mijn rechten?

U kan een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Valorlub, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen via privacy@valorlub.be, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. Valorlub zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie).

Recht op bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Valorlub, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, etc.

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om persoonsgegevens aan te vullen. U kan uw gegevens in de eerste plaats zelf aanpassen in uw profiel.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

 1. uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. (er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Valorlub;
 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Valorlub rust.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Valorlub te laten beperken indien en in zoverre:

 1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Valorlub in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Valorlub de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;
 4. u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Valorlub zwaarder wegen dan die van de Gebruiker of Bezoeker.

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Valorlub, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Valorlub.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van Valorlub in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies